Facebook
Twitter
Linkedin
 • Bedrijfshulpverlening-Store.nl
 • EHBO-Store.nl
 • PBM-Store.nl
 • Werkkleding-Store.nl
 • Valbeveiliging-store.nl
 • Redding-Store.nl
BEL ME OP
Naam:
Telefoonnummer:
VERSTUREN

DOORZOEK DE STORES
Welke store wilt u doorzoeken?
Welk artikel zoekt u?
ZOEKEN
MIJN WINKELWAGEN
0 Producten Bekijk de inhoud
Verzenden
Subtotaal
: € 0,00
: € 0,00
  Aanbieding
 • VERVANGTOUW ZILLON 4M
  Artikelnummer: L22R 040
  Normaal: € 48,30
  Nu: € 43,47
 • PETZL Ring S verbinding...
  Artikelnummer: C04620
  Normaal: € 9,28
  Nu: € 8,35
 • PETZL Transparante Helm...
  Artikelnummer: A10100
  Normaal: € 4,92
  Nu: € 4,92
 • PETZL Parallel 10,5 mm
  Artikelnummer: R77Y
  Normaal: € 1,71
  Nu: € 1,54
 • E+LITE
  Artikelnummer: E02 P3
  Normaal: € 21,42
  Nu: € 19,28
 

Algemene Voorwaarden Felix Trading BV gevestigd te Maarssen


Versie geldig vanaf januari 2015


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Felix Trading BV en op iedere tussen

Felix Trading BV en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder

toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Felix Trading BV, felixtradingbv.nl met de daaronder te vallen winkels: bedrijfshulpverlening-store, EHBO-store, PBM-store, werkkleding-store, valbeveiliging-store,redding-store en felixrescue.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Felix Trading BV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van

derden niet door Felix Trading BV erkend.

1.4 Felix Trading BV garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Wij streven binnen 2-3 werkdagen uit te leveren. Mocht dit anders zijn dan communiceren wij dit zo snel mogelijk.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Felix Trading BV bestellingen tenminste binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders

overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is

om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan

ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht

de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Felix Trading BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

Felix Trading BV geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het

rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot

levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen

rechten worden ontleend.


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten

wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en exclusief 21% BTW.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),

heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder

opgave van reden te retourneren met retourformulier welke op de site te vinden is. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk of per mail melding te maken bij Felix Trading BV Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een

bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief

accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn

gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Felix Trading BV zicht het recht om

waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt

Felix Trading BV binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van

retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg

voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel

berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een

deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.

Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden

nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is

begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard

dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de

leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben


5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Felix Trading BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand

Van Felix Trading BV.Felix Trading BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet

verstrekken aan derden.

5.2 Felix Trading BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Felix Trading BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf

van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de

ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Felix Trading BV deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek

schriftelijk te melden aan Felix Trading BV. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele

verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke,

beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,

doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Felix Trading BV gegrond worden bevonden, zal Felix Trading BV de

geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van

Felix Trading BV bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar

keuze van Felix Trading BV tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering

van Felix Trading BV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Felix Trading BV voor enige andere vorm van

schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,

vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Felix Trading BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste

roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Felix Trading BV in gebreke is; B) de afnemer de

geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de

geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of

in strijd met de aanwijzingen van Felix Trading BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Felix Trading BV zich het recht voor de

aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te

wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Felix Trading BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Felix Trading BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Felix Trading BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst/betalingstermijn

8.1 Een overeenkomst tussen Felix Trading BV en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Felix Trading BV op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Felix Trading BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te

accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na

vooruitbetaling.

8.3 Via de webwinkel wordt per ideal (Mollie) of per bankoverschrijving vooraf betaald. Aankopen buiten Europa worden na vooruitbetaling per bank uitgeleverd. Felix Trading BV heeft in Nederland een betalingstermijn van 30 dagen na uitlevering tenzij anders wordt overeengekomen met de opdrachtgever.

8.4 Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

8.5 Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

8.6 Alle kosten die Felix Trading BV moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10 % met een minimum van € 135,- van het te vorderen bedrag.

8.7 Felix Trading BV heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Felix Trading BV van de overeenkomst of geleverde producten totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Felix Trading BV is ontvangen.


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Felix Trading BV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1Felix Trading BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden

nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het

Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden

geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de

aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Felix Trading BV alsmede van hulppersonen,

ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3Felix Trading BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en

is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud

van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Felix Trading BV

gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Felix Trading BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.

het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het

een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige

waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

11.1Felix Trading BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij personen of aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Wat betreft training, opleiding en het in gebruik nemen van de valbeveiliging is Felix Trading BV verplicht de trainingen en bijbehorende/geleverde producten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Felix Trading BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via Felix Trading BV verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Felix Trading BV. De eventuele aansprakelijkheid van Felix Trading BV is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever/deelnemer aan Felix Trading BV voor de training verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is Felix Trading BV aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.  Tijdens de training wordt de deelnemer geacht de veiligheidsinstructies en -normen te volgen. Bij weigering of het simpelweg niet opvolgen van de instructies van de trainer valt aansprakelijkheid volledig voor de deelnemer. Felix Trading BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Felix Trading BV aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij

Felix Trading BV zolang de afnemer de vorderingen van Felix Trading BV uit hoofde van de overeenkomst of

eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te

verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de

afnemer de vorderingen van Felix Trading BV wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige

verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,

een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Felix Trading BV geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het

kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige

andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Felix Trading BV of een door

Felix Trading BV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Felix Trading BV haar eigendomsrechten wil

uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar

mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop

willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Felix Trading BV zo snel als redelijkerwijs verwacht

mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Felix Trading BV en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis,

Tenzij Felix Trading BV  er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van

de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
kantonrechter.